Son Båtforening

Son Båtforening

Vedtekter for Son Båtforening

Vedtatt på konstituerende møte den 20. februar 1976 med endringer senest på ordinært årsmøte i 2020.

1. FORMÅL

Foreningen skal arbeide for å ivareta og fremme medlemmenes interesser på land og sjø, delta aktivt i utviklingen av det maritime miljøet i området og ta initiativ som kan skape sosialt fellesskap blant medlemmene.
Foreningen kan tegne medlemskap i og/eller la seg representere i aktuelle foreninger, stiftelser, interesseorganisasjoner og liknende.

2. a) Medlemskap

Alle med interesse for båter og båtmiljø kan bli medlemmer i Son Båtforening.
Medlemmene kan gjøre sin innflytelse gjeldende i årsmøte eller ved aktiv deltakelse i styre, utvalg eller miljøskapende aktiviteter i foreningen.
Medlemmer som er valgt til å representere foreningen eller utføre spesielle oppgaver, må holde styret orientert om virksomheten de deltar i.
Eventuelle endringer i post- /e-postadresse og telefonnummer må varsles umiddelbart.

2. b) Personvern

Son Båtforening innhenter personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og kjønn. I tillegg innhentes opplysninger knyttet til båt som merke, modell, størrelse, navn, reg.nr, og forsikringsopplysninger. Og i noen tilfeller opplysninger som evnt strømforbruk eller bankkonto nr for utbetaling.
 
Son Båtforening deler ikke personopplysninger med tredjepart, med mindre slik utlevering er lovbestemt, nødvendig for å oppfylle en avtale med medlemmene, eller for å fremholde et uoppgjort krav til båtforeningen.
 
Dersom medlemmer ønsker å bli glemt eller slette sine personopplysninger, må det sendes en skriftlig anmodning om dette til Styret v/ styreformann i Son Båtforening.

3. ÅRSMØTE

Årsmøte holdes innen utgangen av februar og kalles inn av styret med tre -3- ukers forutgående varsel. Innkalling skjer ved annonsering på foreningens hjemmeside. Enkeltmedlemmer kan skriftlig be om innkalling pr post. Saker som ønskes tatt opp til behandling, må være styret i hende innen 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet skal:

  • Behandle styrets årsberetning og det reviderte regnskap for arbeidsperioden.
  • Behandle budsjett og arbeidsprogram for kommende arbeidsperiode.
  • Behandle innkomne forslag. Forslag som ikke er satt opp på sakslisten, kan bare bli behandlet hvis 2/3 av de fremmøtte forlanger dette. Vedtektsendringer kan ikke fremsettes som benkeforslag.
  • Velge leder, kasserer, 5 styremedlemmer, revisor og 3 medlemmer til valgkomite. Alle valg gjelder for to år. 

Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Alle vedtak avgjøres med simpelt flertall. (unntatt § 10 Oppløsning.)

4. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn av styret eller hvis 1/5 av medlemmene forlanger det. Vedtektsendringer kan bare foretas på årsmøte.

5. STYRET

Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 3 styremedlemmer.
Styret ivaretar driften av foreningen etter retningslinjer gitt av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når mer enn 3 av styremedlemmene, samt styreleder, er til stede.
Styret kan konstituere seg selv for valg av nestleder og sekretær.

6. UTVALG

Styret kan opprette utvalg til å ta seg av nærmere bestemte oppgaver. I hvert utvalg skal det oppnevnes minst ett styremedlem. Styret gir retningslinjer for utvalgenes arbeid.

7. MEDLEMSAVGIFT OG ANDRE AVGIFTER

Medlemsavgift fastsettes av årsmøtet og forfaller til betaling som vist på faktura.
Avgifter som skal dekke kostnader ved drift av foreningens aktiviteter, vedtas av styret og fremlegges sammen med forslag til budsjett.  Avgifter som er vedtatt, forfaller til betaling som vist på faktura.

8. EIENDOM OG EIENDELER

Medlemmene kan, etter avtale, bruke utstyr og fasiliteter som tilhører foreningen. Misbruk eller skadeverk kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tap av rett til bruk.
Foreningens midler disponeres av styret i henhold til det budsjett og arbeidsprogram som er fastlagt av årsmøtet.
Styret fører fortegnelse over foreningens eiendeler og hvor disse oppbevares. Foreningens kontante midler innsettes i bank.
Tilsynsførende for eiendom, innleiet areal og utstyr utnevnes av styret. Reglement for drift av eiendom, innleiet areal og utstyr utarbeides av styret og tilsynsførende i fellesskap. For øvrig henvises til Havnereglemet for Søndre Brevik Havn. 
Bruk av slippen til næringsvirksomhet må forelegges styret.

9. EKSKLUSJON

Medlemmer som vesentlig misligholder de økonomiske forpliktelser som er vedtatt av de styrende organer i foreningen eller gjør seg skyldig i mislighold av andre forhold som berører foreningens virkemåte, kan ekskluderes som medlem av Son Båtforening.
 
Styret kan i saker som nevnt i 1.ledd, avhengig av hvor alvorlig saken er, gi en skriftlig advarsel om at gjentakelser av de ureglementerte forhold vil kunne medføre eksklusjon.
Varsel om eksklusjon og vedtak om eksklusjon skal være skriftlig.
 
Manglende betaling av medlemsavgift i mer enn 6 måneder etter forfall medfører automatisk sletting av medlemskap uten videre skriftlig varsel. Rett til båtplass og opplag i Søndre Brevik havn faller automatisk bort samtidig.

10. OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare foretas på ordinært årsmøte og krever 2/3 stemmeflertall. Blir det vedtatt å oppløse foreningen, skal årsmøte gjøre vedtak om hvordan foreningens midler og eiendom skal disponeres.

11. VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i disse vedtekter kan bare gjøres på årsmøtet.
Endringer avgjøres med alminnelig flertall.
Til endring av § 10 kreves 2/3 stemmeflertall.