Son Båtforening

Son Båtforening

Havnereglement for Søndre Brevik Havn

Vedtatt 2003 med endringer senest 2022

GENERELT

 1. Søndre Brevik småbåthavn ligger i Vestby kommune med grense mot Moss kommune. Havna drives for Son Båtforenings medlemmer.

 2. Havneområdet omfatter båthavn med molo og opplagsplass inkl. bygninger og tekniske innretninger.

 3. I forbindelse med utstykning av eiendommer har det vært tildelt rett til båtplasser i havneområdet. Dette har medført at det i havna er plasser som det ikke betales leie for i henhold til dom i høyesterett av 21.12.1979, plasser med redusert leie i henhold til dom i Eidsivating Lagmannsrett av 17.10.1977, og plasser til normal leie uten innskuddsplikt.

  Plasser uten eller med redusert leie legges til et eget område i havna, og det er brukerens eget ansvar å sørge for fortøyningsutstyr (bøye, bommer, ringer etc.) i dette området.

 4. Styret i Son Båtforening administrerer og er ansvarlig for gjennomføring av dette reglementet.

  Vesentlige endringer til havnereglementet skal godkjennes av foreningens årsmøte.

BÅTPLASSER

 1. Det tillates ikke båter med største lengde over 33 fot (10 meter) og/eller største bredde 4 meter. Målene refererer til skroglengde/-bredde (inklusiv badeplattform og baugspyd). Større båter kan tildeles plass til langskips fortøyning, eller etter individuell vurdering og styrevedtak. På plassene A1-A23 kan ikke båtens totale lengde fra bryggekant være mer enn 7,5 meter (inklusiv motor). Bredde på båtplasser med bommer regnes mellom midtpunkt på bommene (evt. gangplattform).
 2. Båtplass kan overføres til ektefelle/registrert samboer eller barn forutsatt at disse er medlem i Son Båtforening. Melding om slik overføring skal meldes skriftlig uten opphør til Son Båtforening.
 3. Son Båtforening tildeler ledige båtplasser til medlemmer etter ansiennitetsprissippet. Tildelt plass kan ikke leies eller lånes ut til andre.
 4. Dersom tildelt båtplass ikke skal brukes av innehaver i en sesong, skal Son Båtforening informeres umiddelbart. Son Båtforening fremleier plassen.
 5. Båter skal være registrert i godkjent register og registreringsmerke være plassert lett synlig fra land. Uregistrerte og umerkede båter kan bli fjernet for eiers regning og risiko.
 6. Båteier skal ha ansvarsforsikring for båt. Uforsikrete båter kan bli fjernet for eiers regning og risiko. Son Båtforening kan kreve dokumentasjon på ansvarsforsikring.
 7. Båtplass kan ikke benyttes i næringsvirksomhet.
 8. Båtplassene er tilgjengelig i perioden 01.april – 1. november dersom ikke naturgitte forhold er til hinder for dette. Utenfor denne perioden kan båt kun legges på plass anvist av havneleder.
 9. Utenom perioden båtplassene er tilgjengelige er det ikke tillatt å ha båter, flåter eller lignende fortøyd til brygger eller andre flytende installasjoner eller plassert slik at de kan komme i berøring med disse. Båtforeningen kan i slike tilfeller foreta landsetting for eiers regning.
 10. Båt ligger på anvist plass for eiers regning og risiko.
 11. All fremleie av båtplasser skal skje via Son Båtforening. Privat fremleie er ikke tillatt.

FORTØYNINGER

 1. Båter som ligger ved brygger uten bommer skal være fortøyd til brygge i to punkter forut 1 SB og 1 BB, begge med strekkavlastere av gummi, samt synketau til bøye akterut. Synketau festes med karabinkrok til kjetting under bøye.

 2. Båter som ligger på plasser med bommer skal være fortøyd i fire punkter som alle skal ha strekkavlastere av gummi. 1 SB akter, 1 BB akter, 1 SB baug og 1 BB baug.

 3. Bruk av metallbøyler eller liknende (sjakler og kjettinger) som kan skade rustbeskyttelse på plassens fortøyningsfester er ikke tillatt.

 4. Båter kan låses med forsikringsgodkjent wire med tekstilovertrekk eller kjetting trukket i plastslange.

 5. Fortøyningene skal tilpasses slik at ingen del av båten eller utstyr stikker inn over kant på gangbane eller brygge.

 6. Enhver plikter å ha regelmessig tilsyn med sin båt slik at en er forvisset om at den ikke kan forårsake skade på nabobåter. Fortøyningen skal anordnes slik at båten ikke kommer i berøring med bom,  brygge, gangbro, eller gangbane.

FENDERE

 1. Båter som er fortøyd langskips skal fendres mot kai eller brygge.

 2. Båter som ligger med akterforøyning i bøye skal være forsvarlig fendret for å unngå skade på andre båter.

 3. Fendere skal være i forsvarlig stand, være effektive for angjeldende båttype og i tilstrekkelig antall.

 4. Båter som ligger ved fortøyningsbommer skal være fendret dersom de kan berøre bommene.

 5. Det er ikke tillatt å anbringe fendring på fortøyningsbommer og/eller flytebrygger uten at det er godkjent av Son Båtforening.

 6. Havneleder kan pålegge fendring der det bedømmes nødvendig. Dersom pålegg om fendring ignoreres kan havneleder rekvirere nødvendig fendring for båteiers regning.

ORDENSREGLER

 1. Slepejoller, gummibåter og liknende skal ikke plasseres på brygge, gangbroer, eller fortøyes/ henges bak båt som ligger på båtplass, men legges på anvist plass.

 2. Molo, brygger, gangbroer og opplagsplass er kun for båter og nødvendig utstyr.

 3. Transportutstyr skal settes på anvist plass.

 4. Biler parkeres som anvist på opplagsplass.

 5. Det er ikke tillatt å anbringe kasser, bildekk, tepper, tau og liknende på brygger og fortøyningsbommer. Trapper og hjelpemidler for å komme om bord i båtene tillates montert på bryggene i utførelse godkjent av Son Båtforening.

 6. Fortøyningsutstyr, trapper og liknende skal fjernes fra bommer og brygger etter endt sesong, senest innen 1. november. Om ikke båteier besørger dette selv, kan Son Båtforening rekvirere dette fjernet for båteiers regning.

 7. Kasting av avfall, tømming og bruk av sjøtoalett skal ikke forekomme i havna. Mottaksstasjon for spillolje, batterier og husholdningsavfall er plassert ved innkjørselen til havna. Tømmestasjon for septiktank finnes i Son havn.

 8. Enhver plikter å holde orden rundt båt i opplag samt å fjerne all søppel og utstyr som er brukt i forbindelse med vinteropplag, vedlikehold, og klargjøring fra opplagsplassen når båten settes på vannet.

 9. Privat opplagsutstyr kan lagres som anvist av havneleder.

 10. Alle plikter å påse at det er god orden på foreningens område, og at uvedkommende ikke tar seg til rette.

FERDSEL

 1. All ferdsel med båt i havneområdet skal skje i henhold til sjøveisreglene, og regler gjeldende for Vestby havnedistrikt. Båteiere skal ta spesielt hensyn til sjønære naboer.

 2. Uvettig navigering eller annen farlig/hensynsløs ferdsel i havna, eller på havnas landområde, kan medføre tap av båtplass og medlemskap. I havnebassenget er maksimalt tillatt hastighet 5 knop. I hele havnas landområde er maksimalt tillatt hastighet 15 km/t.

 3. Båteier er ansvarlig for skader som han/hun måtte påføre brygger, utstyr og båter  grunnet uforsvarlig manøvrering av båt eller brudd på havnereglementet.

STRØM OG VANN

 1. Strøm til vanlig vinterklargjøring og vårpuss (verktøybruk) er inkludert i leien. Ved strømtilkobling utover det som er nevnt foran skal Son Båtforenings strømmåler benyttes. I tillegg til en fast målerleie betales forbruk etter de satser styret bestemmer. Hvis det avdekkes ulovlig tilkobling, skal det foretas frakobling. Son Båtforening tar ikke noe ansvar for eventuell skade ved slik frakobling.

  Strømmåler skal alltid tilkobles synlig utenfor båten. Den skal tilbakeleveres ved endt opplagsperiode og det gis kvittering påført  målerstand. Forbruk avregnes og faktureres etter endt opplagssesong.

 2. Uttak av strøm må kun foretas med godkjente kabler og koblinger. Ikke godkjente ledninger vil bli frakoplet. Båtforeningen fraskriver seg ansvar for skader som eventuelt oppstår ved slik frakopling.

 3. Vann er tilgjengelig mot fastsatt avgift.

 4. Vanntilførsel kan avstenges før 1. nov. dersom temperaturen tilsier det.

OPPTAK OG UTSETTING

 1. Båteier plikter å delta ved opptak og utsetting.

 2. Ved opptak skal eier levere båt ved opptaksplass klargjort for opptak.

 3. Eier skal hjelpe til med selve opptaket og plassering av båt på opplagsplass.

 4. Ved utsetting skal eier se til at båt er klar for utsetting og hjelpe til med fjerning av båt fra opplagsplass, samt se til at sjøsatt båt ikke ligger til hinder ved opptaksplass.

 5. Ved opptak og utsetting skal relevant rekvisisjon utfylles og signeres av båteier.

 6. Opptak og utsetting bestilles hos havneleder i god tid.

OPPLAG

 1. Båteier plikter å ha båt klar til opptak og utsetting til avtalt tidspunkt.

 2. Båt og/eller opplagshenger står på opplagsplassen for eiers regning og risiko.

 3. Båteier plikter å sørge for at presenning, presenningsstativ og liknende er forsvarlig sikret og ikke kan skade andre gjenstander på opplagsplassen. Son Båtforening vedkjenner seg ikke ansvar for skade på annen part på grunn av båteiers manglende tilsyn.

 4. Dersom båt ikke kan settes ut, kan sommeropplag avtales med havneleder. Båt i sommeropplag kan flyttes til en for sommeren mer hensiktsmessig plass for eiers regning og risiko.

 5. Båteier plikter å holde orden rundt båt som er plassert på opplagsplassen.

 6. Opplag faktureres etter gjeldende sats.

FELLES ANSVAR

 1. Alle brukere av havna og opplagsplassen plikter å delta i dugnadsarbeid i Søndre Brevik båthavn i inntil 4 timer  pr år etter innkalling.

 2. Uteblivelse fra innkalt dugnad vil kunne medføre en dugnadsavgift fastsatt av årsmøtet.

MISLIGHOLD

 1. Alvorlig eller gjentatt overtredelse av gjeldende regelverk kan medføre tap av båtplass/opplag og/eller rett til fremtidig leie eller tildeling av båtplass.

 2. Ved brudd på dette regelverket for eksempel plassering av større båt enn tillatt på vedkommende plass, plassering på ikke tildelt eller anvist plass, manglende oppfølging av pålegg fra Styret, kan båt fjernes ved å settes på land på eiers regning og risiko. Son Båtforening har tilbakeholdsrett i båt til alle omkostninger er betalt.

 3. Alle båter som legges opp på land uten å ha blitt anvist plass, kan bli flyttet eller fjernet for eiers regning og risiko.

 4. Styret i Son Båtforening fremmer sak om tap av båtplass/opplag, nektelse av fremtidig leie eller tildeling av båtplass/opplag. Det skal gis skriftlig varsel og innhentes forklaring fra innehaver av angjeldende båtplass/opplag. Styret fatter vedtak og underretter innehaver av båtplass/båteier skriftlig. Klage på tap av båtplass/opplag kan fremlegges for første årsmøte i Son Båtforening. Angjeldende båtplass skal ikke omdisponeres før eventuell klage er behandlet av årsmøtet.

 5. Medlemmer som ikke retter seg etter dette reglement, kan bortvises fra havneområdet og ekskluderes fra foreningen.

 6. Foreningen kan selge båten/båthengeren for å dekke inn forfalte kostnader ved opplaget. Rett til salg betinger at eier er varslet med to rekommanderte postsendinger avsendt med 14 dagers mellomrom om at foreningen vil bruke denne salgsretten. Etter 14 dager fra poststemplingen på det siste varsel, kan foreningen foreta salget. Prisen skal være ordinær markedspris og salgsobjektet skal  være annonsert på en hensiktsmessig måte. Salgskostnadene dekkes av kjøpesummen. Oppstilling over avregning sendes eier i ordinær post sammen med utbetaling av nettoprovenyet.