Son Båtforening

Son Båtforening

HMS – Søndre Brevik Båthavn

Vedtatt på konstituerende møte den 20. februar 1976 med endringer senest på ordinært årsmøte i 2020.

LOKALISERING

Søndre Brevik båthavn ligger syd i Akershus kommune, ca 3 kilometer syd for Son. 

OM FORENINGEN

Båthavnen ble vesentlig oppgradert i 2010. Son Båtforening drifter havnen og opplaget på dugnadsbasis. 

Det er ca. 200 båtfortøyningsplasser i båthavnen, og i tillegg er det etablert opplagsplass for inntil 325 båter på land. På vinterstid tas alle båtene opp av vannet. Opptak og utsetting av båter kan foregå ved hjelp av fastmontert kran (8 t), og på-/avkjøringsrampe/-slipp. Det anvendes i tillegg traktor med henger for å kjøre båter til og fra opplagsplass. 

Foreningen har utplassert en Miljøstasjon i nordenden av opplagsplassen hvor farlig avfall som olje, frostveske, batterier, bunnstoffavfall etc. skal kastes, og som jevnlig blir tømt av Ragn Sells. 

Søndre Brevik Båthavn har gjort en risikovurdering av oppgaver som utføres i foreningen, og nedenunder har vi dokumentert vår beredskapsplan, avfallsplan samt risikovurderingen (sist oppdatert september 2010). Denne planen forefinnes på foreningens hjemmesider og er plassert i perm på foreningens kontor på Søndre Brevik båthavn. 

Beredskapsplan ved ulykker for Søndre Brevik Båthavn.

Hensikten med denne beredskapsplanen er å sikre at eventuelle uhell og katastrofer blir varslet de rette instanser og at skadeomfang minimeres. Ved alle slike hendelser kan foreningens havneleder kontaktes på tlf 482 21 050, i tillegg til varsling som beskrevet under. Det skal fylles ut og sendes inn avviksrapport som kan lastes ned fra foreningens hjemm-esider. Adressen er: post@sonbaat.no 

BRANN

 • Ved brann skal brannvesenet straks varsles på tlf 110.

 • Forsøk å slukke brannen med brannslukningsapparater som er utplassert i foreningens brakke og ved opptakskrana. Det er satt opp selvlysende skilt ved apparatene.

 • Ved brann i båt i havnen, forsøk å fjerne omkringliggende båter så brannen ikke sprer seg, men vær forsiktig pga. eksplosjonsfare i propananlegg samt drivstofftanker om bord. Når brannvesenet ankommer, følges deres rekomanderinger Brannvesenet i Moss har nøkkelkort og tilgang til området.

Ulykker eller personskade/illebefinnende

Dersom det skulle skje ulykker med personskade, eller personer skulle få et illebefinnende,

kan lege/sykehus kontaktes på legevakten, tlf: 116117, eller ved livstruende tilstander tlf 113. 

FORGIFTNING

Ved forgiftning eller at noen har fått i seg farlig veske, skal alltid giftinformasjonen kontaktes for å rådspørres om korrekt behandling. Tlf: 22 59 13 00. Ha dokumentasjon på type veske for  hånden når giftinformasjonen kontaktes.

På foreningskontoret står det førstehjelpsutstyr for å stanse blødninger og liknende, og også informasjonsbok om livreddende førstehjelp. 

DRUKNING

 • Ved drukningsulykker, må ambulanse (113) og politi (112) kontaktes. Hjerte/Lungeredning må igangsettes umiddelbart, og pågå helt til politi /lege kommer. Ring også 113 for å få veiledning av kyndig personell.

 • Informasjonsbok om livreddende førstehjelp står sammen med førstehjelpsutstyr på foreningens kontor. 

FORURENSING

 • Ved akutt forurensing av olje eller drivstoff, kan brannvesenet kontaktes på telefon 110 eller 69 24 78 50. De har oljelenser, absorpsjonsmidler etc.

 • En oljeberedskapsveske er anskaffet av foreningen, for å gjøre førstehånds skadebegrensning, eller rydde opp i små utslipp. Denne står på foreningens kontor

 • Absorpsjonsmidler (miljøbark) er også anskaffet, og er lagret i foreningens brakke. Denne skal strøs over forurensingen(på vann eller land)og vil da trekke til seg oljen. Vær obs på at barken lett kan trekke seg inn i båters kjølevannssystem og tette disse, så bark skal samles opp etter bruk.

 • Produktark på alle stoffer og kjemikalier med instruksjon for bruk står i foreningens HMS perm på foreningskontoret. 

AVFALLSPLAN (se egen side)

Risikovurdering for Søndre Brevik Båthavn. September 2010

Hensikten med denne risikovurdering er å belyse oppgaver som utføres hos Søndre Brevik Båthavn, og hvilke mulige farer disse oppgavene medfører, og på denne måten unngå skader og uhell. 

Opptak og utsetting av båter med kran

 • Kranen samt løfteutstyr skal hvert år sertifiseres godkjent/autorisert leverandør.

 • Kranen skal kun betjenes av godkjente personer.

 • Det er viktig at ingen oppholder seg under hengende last, eller innenfor kranens arbeidsområde.

 • Perm med gjeldende sertifiseringer etc. på foreningens kontor.

 • Opptaksområdet skal være skiltet med fareskilt.

Reparasjonsarbeider av brygger og bygninger

 • Ved reparasjonsarbeider av brygger og bygninger er det viktig at de som utfører dette arbeidet har godkjente sertifikater for det arbeidet som skal utføres og for det utstyret som benyttes, for eksempel sveisesertifikat dersom sveisearbeider skal utføres, og at man benytter verneutstyr, som for eksempel sveisemaske og hansker.

 • Ved arbeider i havnen med for eksempel flytting av utriggere, kontroll av kjettinger etc, skal man dessuten være 2 personer, slik at en kan hjelpe til dersom noe skulle tilstøte den andre.

 • Ved elektriske arbeider skal disse utføres av person med de rette godkjenninger for slikt arbeid. Firma som utfører arbeidet skal kunne dokumentere sine HMS planer.

 • Ved arbeide fra båt skal redningsvest brukes. 

Ulykker som følge av ferdsel ved og på bryggene

 • Ved drukningsulykker, kontaktes ambulanse (113) og politi (112).

 • Hjerte/Lungeredning må igangsettes umiddelbart, og pågå helt til politi / lege kommer. Ring også 113 for å få veiledning av kyndig personell.

 • Informasjonsbok om livreddende førstehjelp står sammen med førstehjelpsutstyr på foreningens kontor. 

Avviksskjema for Søndre Brevik Båthavns HMS

 • Skal fylles ut ved ulykker, brudd på avfallsinstruks, og forurensing av ytre miljø.

Ved eventuelle avvik fra foreningens rutiner, skal dette rapporteres på dette skjema http://osloseilforening.web.surftown.nu//forms/avviksskjema for oslo seilforening.doc og arkiveres på foreningens kontor. Skjemaet kan også lastes ned fra vår hjemmeside, under – HMS, og sendes pr. e-post til post@sonbaat.no