Son Båtforening

Son Båtforening

Avfallshåndteringsplan for Søndre Brevik båthavn

Son Båtforening (2011)

Søndre Brevik båthavn er en foreningshavn for båter i størrelse opp til 33 fot. Antallet båtplasser er ca 200 pluss 50-60 plasser for mindre landstedsbåter. Havna har ikke gjesteplasser.

Båthavna har ca 250 opplagsplasser på land i tillegg til opplagring av et antall joller.Det vil være behov for å kvitte seg med vanlig restavfall etter bruk av båten samt avfall fra vedlikehold av båter og motorer. Havna har ikke montert tømmestasjon for septik. Dette finnes i Son kommunale havn, 2 km lenger nord.

Mottaksanlegget for restavfall og for spesialavfall er plassert ved innkjørselen til havna, ca 250 m opp fra vannet. Container for restavfall er tilgjengelig gjennom fire luker, men er avlåst for større avfallsgjenstander.

Spesialavfallscontainer er ikke avlåst i periodene for vårpuss og høstklargjøring.

Beholderne for spesialavfall er i plast. Batterikasse i plast, 0,6 x 0,8×1,2 m m/låsbart lokk, for spillolje 1 kbm, låsbart, for annet spesialavfall er det 200 l plasttønner med lokk.

Beholderne er merket med hvilke typer avfall de er ment for. Det presiseres at bunnstoffrester skal deponeres i tønna for lim, lakk og maling.

Det er anskaffet absorpsjonsmidler til bruk ved eventuelt oljesøl fra båter i havnen, og det er lagt ut informasjon på foreningens hjemmesider om rutiner ved eventuelle ulykker, og registrering av avvik.

Brukerne av havna informeres om hvor avfallet skal deponeres og forestår dette selv.

Daglig leder i havna har ansvaret for å se til at det ikke hensettes avfall utenfor containerne og eventuelt få fjernet dette. Han har også ansvaret for at containerne blir tømt ved behov.

Container for restavfall tømmes i snitt 10 ganger pr år, for spesialavfall 1 gang.

Nødvendig kontakt mellom avfallsmottakerne og havneleder foregår pr telefon etter behov. Havneleder er til stede når tømming foregår.

Brukerne av havna betaler et gebyr for avfallshåndtering gjennom havne- og/eller opplagsleien.

Mht lov og formaliteter i forbindelse med avfallshåndteringen, formoder vi at de firmaer som forestår dette, følger gjeldende bestemmelser.

Fungerende havneleder er ansvarlig for gjennomføring av avfallshåndsteringsplanen.

Det er satt ut søppelstativer rundt i havneområdet. Disse stativene tømmes av havneleder ved behov. Restavfall fra båtene transporteres av båteier til avfalls-container ved innkjørselen. Det samme gjelder spesialavfall. Plastduk til oppsamling av slipestøv og lignende er plassert i spesialcontaineren, og deponeres der etter bruk.

Det er montert oppsamlingskum for spylevann på opptaksplattformen. Kummen tømmes ved behov.

Havneleder har ansvaret for å påse at avfallet blir plassert på forskriftsmessig måte. Regelverket for håndtering av avfall fra den enkelte bruker er tatt inn i havnereglementet. Uetterrettlighet blir påtalt og kan medføre utestenging fra havna.

Det føres ingen systematisk registrering av volumet på de ulike avfallskategoriene. Vi utelukker likevel ikke at våre avfallsmottakere kan føre slik statistikk.

Absorpsjonsmidler for uønskede utslipp om bord eller på land finnes i kasse i båtskuret. Eventuelle utslipp skal meldes til havneleder.