Son Båtforening

Son Båtforening

Båtfesterett for rettighetshavere

Rettighetshavere

Følgende bruksnummer (til Gnr. 132) påberoper seg rettighetsplass i bukta tilhørende Søndre Brevik Gård AS:

30,41,43,44,46,60,61,67,69,70,71,73,74,79,80,82,83,85,86,89,101,102,104,
109,119,122,123,127,130,133,142,144,147,151,152,156,157,159,160,161,162,
163,167,169,170,172,175,177,178,179,180,181,182,184,185,187,188,190,192,
194,195,211,254,257,265,272,273,274,275,276,310,311,312, 316,321,335,341,347,353,753

Det er avsagt dom 30. sept 2014. Sak nr F.20.14-057535

Dommen innebærer en del prinsipielle forhold vedr rettigheter.

  1. Rettigheten omhandler landstestbåt inntil ca 2 meters bredde. Dette innebærer vederlagsfri båtplass og vederlagsfri vinterlagring på stranda. Båter bredere en dette har faktisk ingen rettigheter og må betale full leie og fullt opplag. Imidlertid er det fullt mulig å få båtplass i havnen på normale vilkår. Videre sier dommen at alt arbeid utført av Son Båtforening blir fakturert på normale vilkår. Dvs. kranløft, spyling og transport med tilhenger og traktor.
  2. I dette tilfelle hadde saksøkte en båt som var bredere enn ca 2 meter og båtforeningen ble tilkjent full leie, arbeidspenger og advokatutgifter.
  3. Son Båtforening vil forholde seg til dommen, da denne er rettskraftig, i senere avgjørelser.
  4. Dommen sier også at det er rettighetshaverens plikt å sette seg inn i sin rettighet og dens begrensninger. Det følger av dommen at Son Båtforenings styre og/eller dens medlemmer ikke har denne informasjonsplikten.

Til orientering foreligger det en dom fra 1970 som gjelder østsiden av havnen. I denne dommen omtales landstedsbåt som en båt på inntil 15 fots lengde, disse skal ligge longside. Det ble også påpekt at eiendomsgrensene på disse private eiendommene på denne siden ikke går helt ned til vannet, med få unntak.

De rettighetshaverne som dommen omfatter gjelder kun grunnen til Brevik Gård A/S, mens på arealet hvor Halvorsen står som eier gjelder ikke denne rettigheten.

Om båtplassens størrelse

I Søndre Brevik båthavn er det en del eiendommer som har rett til båtfeste for landstedsbåt. Denne rettigheten varierer en del mellom ulike kategorier av rettighetshavere. Felles er at rettigheten omfatter en 2 meter plass, eller som det sies i dommen, avsagt i Høyesterett, datert 21. des. 1979, pkt 1:

«….. tilpliktes Søndre Brevik Gård a/s å tilvise disse eiendommer båtplasser innen marinaen på ca 2 meter hver.»

Cirkabegrepet er senere av jurist definert som +- 10% , inklusiv fendring/utligger.

Da vi har fått flere klager fra rettighetshavere, så må vi gjøre alle uttrykkelig oppmerksom på at båtplassen ikke vokser selv om «landstedsbåtene» blir stadig større.

Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at utlagte fortøyningsbommer ikke må flyttes.